aktivity v rámci režimu MŠ

Předškolní příprava

Každodenní činnosti určené pro předškolní děti. Mají za cíl připravit dítě na důležitý krok v životě - vstup do první třídy základní školy. Obsah jednotlivých lekcí je zaměřen především na rozvoj smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), orientaci v prostoru (vpravo, vlevo, vpřed, vzad), uvolňování ruky ( příprava na psaní), práci s informacemi, řešení problémů, samostatnosti, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj řeči, předmatematických představ apod. Pro budoucí prvňáčky ZŠ Librantice probíhá předškolní příprava v rámci seznámení se se školou,učitelem atd. přímo ve třídě základní školy, jednou za čtrnáct dní a to v době po zápisu do ZŠ. S předškolní přípravou máme velmi dobré ohlasy nejen ze strany rodičů.

Výlety do přírody, kulturní akce, projekty, projektové dny v MŠ, spolupráce s obcí, výstavy a vystoupení pro spoluobčany..

V rámci tématických plánů se s dětmi alespoň jednou měsíčně zúčastňujeme sportovních, nebo kulturních akcí, poznávacích výletů a aktivit a zapojujeme se do zajímavých projektů pro MŠ a akcí spojených s tradicemi. 

 

 

Program je vždy pouze přibližný, učitelka volí různé vzdělávací aktivity a formy tak, aby dětem zaručila poutavou vzdělávací nabídku. Nabídkou aktivit rozvíjíme celkovou osobnost dítěte během celého dne, ale také během rituálů, rozhovorů, volných her apod. Jednotlivé složky osobnosti jsou často stručně rozděleny do následujících oblastí, které mohou být rozvíjeny například zmíněnou nabídkou, ovšem možností je nepřeberné množství.

 

Tělo - moje tělo - můj chrám

- rozvoj lokomočních dovedností, motoriky, síly, obratnosti, rozsahu pohybu a jeho kvality, rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku (celé tělo, ale i práci prstíků), spadá sem ale také rozvoj smyslů, oblast hygieny a zdraví. Náplní jsou tedy pohybové hry, rozcvičky, motivujeme vnímat všemi smysly, vedeme ke zdravému vztahu s tělem, vedeme k pochopení důležitosti hygieny a zdravého životního stylu, prstíky trénujeme různými způsoby, aby nás co nejlépe poslouchaly (práce s drobnými předměty, výtvarné techniky, aj)

Řeč - ptáka poznáš po peří, vlka po srsti a člověka po řeči

- děti by měly komunikovat tak, aby chápaly význam, ale zároveň, aby byly pochopeny - proto rozvíjíme nejen mluvní, ale i obsahovou stránku pomocí her, pohádek, ale i písniček, básniček nebo vyřizování vzkazů.

Myšlení - změňte myšlení a změníte celý svět

- rozvoj myšlenkových operací, pozornosti a paměti, osvojujeme práci s informacemi, tvořivé myšlení, řešení problémů. Zde rozvíjíme např.:pomocí pozorování, nastolování problémů, získávání zkušeností a jistoty při jejich řešení. Nepochybnými pomocníky jsou hry pro rozvoj myšlení, knihy a jiné vzdělávací materiály.

Ten druhý - moje svoboda končí tam, kde začíná svboda druhého

- děti se učí chápat svět v širším kontextu, než je jeho vlastní okruh. Vysvětlujeme emoce, vztahy, které zároveň podporujeme; seznamujeme s odlišnostmi, ale zároveň s podobnostmi všech lidí. Dětem často nabízíme kooperativní činnosti jak při řízených tak i nabídkových činnostech

Společnost - člověk je tvor společenský

-rozvoj nejen kulturní oblasti, ale také například rozvoj vztahu k místu, k lidem kolem mě, spolupodílení, spoluvytváření. Kromě uměleckých aktivit, které sami vytváříme nebo se jich účastníme, se snažíme např.působit v obci, ale také dětem umožňujeme a aktivně je vedeme ke spolupráci a rozhodování při aktivitách, které v MŠ nabízíme.

Okolní svět - svět nekončí našimi vrátky 

- získávání znalostí v mnoha odvětvích - seznamujeme s technikou, přírodou, jinými kulturami, postavením člověka na světě, kterému dokáže svým jednáním pomoci, ale zároveň zde zanechává nesmazatelnou stopu. Dětem poskytujeme množství informací, aby pro ně svět nebyl neznámým místem.

 

U dětí také vedeme diagnostiku každého jednotlivce a na základě závěrů z šetření vytipujeme dovednosti, kterým se s jednotlivcem cíleně věnujeme pro jeho další rozvoj tak, aby jeho vývoj byl rovnoměrný ve všech oblastech a abychom mu zajistili podporu pro co nejlepší osobní růst.

Pro výchovně vzdělávací proces je spolupráce zákonných zástupců a vzdělávací instituce podporující. Proto zákonným zástupcům nabízíme, v případě jejich zájmu, a podle vzájemných možností konzultační chvilky, kde mohou obě strany v klidu probrat život dítěte v MŠ a dozvědět se zajímavé informace.