Informace o přijímaní dětí do MŠ

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní bude probíhat v měsíci květnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volnou kapacitu. O přesném termínu zápisu je veřejnost informována písemným oznámením na viditelném místě v MŠ, ZŠ a na webových stránkách.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Žádost o přijetí dítěte do předškolního zařízení si rodiče mohou vyzvednout v základní nebo mateřské škole, nebo ho naleznou na našich webových stránkách (Žádost o přijetí do MŠ). Po ukončení zápisu obdrží rodiče do 30 dnů správní rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje statutární ředitel školy. Děti jsou přijímány podle směrnice „Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání“.

Doklady, které je nutné mít s sebou k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • OP zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Očkovací průkaz dítěte

U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od ředitele mateřské školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění.

Kritéria, která mají oporu v právních předpisech: 

1. Dítě, které k 31.8.2017 dovrší věku 5 a více let (poslední rok před nástupem do ZŠ) s trvalým pobytem v Libranticích

2. Dítě, které k 31.8.2017 dovrší věku 4 a více let s trvalým bydlištěm v Libranticích

3. Dítě, které k 31.8.2017 dovrší věku 3 a více let a má trvalé bydliště v Libranticích

4. Dítě, které k 31.12.2017 dovrší věku 3 a více let a má trvalé bydliště v Libranticích

 

Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvené absence minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ.