Informace o přijímaní dětí do MŠ

 

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní bude probíhat v měsíci květnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volnou kapacitu. O přesném termínu zápisu je veřejnost informována písemným oznámením na viditelném místě v MŠ a na webových stránkách.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Žádost o přijetí dítěte do předškolního zařízení si rodiče mohou vyzvednout v základní nebo mateřské škole, nebo ho naleznou na našich webových stránkách (Žádost o přijetí do MŠ). Po ukončení zápisu obdrží rodiče do 30 dnů správní rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje statutární ředitel školy. Děti jsou přijímány podle směrnice „Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání“.

Doporučujeme přečíst sekci "pro rodiče"

Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí se bude konat v úterý 4.4 od 10:30.

Schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v měsíci červnu, po ukončení přijímacího řízení.

ZÁPIS pro rok 2023/2024

Zápis do MŠ Libratice se uskuteční ve středu 3.5. od 16:45 a ve čtvrtek 4.5.2022 od 16:45.

Pro zápis bude vytvořen rezervační systém.

V případně, že se nemůžete dostavit v tyto dny, lze telefonicky či e-mailem domluvit s vedoucí učitelkou individuální termín

Po předání požadovaných dokumentů obdržíte registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod těmito čísly na webových stránkách MŠ a na jejich vchodových dveřích.

Doklady, které budou součástí žádosti o přijetí:

Potvrzení o očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí naleznete ke stažení k sekci Dokumenty.

S sebou pro kontrolu údajů vezměte také rodný list dítěte

Oba dokumenty jsou důležité, nelze dítě přijmout bez potvrzení nebo razítka lékaře na potvrzení apod. Kopie očkovacího průkazu není zástupnou formou potvrzení. 

 

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ. Pro školní rok 2023/2024 počítáme s - dokonce -dvanácti volnými místy (polovina kapacity MŠ).

 

Kritéria, podle kterých jsou děti přijímány

1) Přijímají se děti podle věku od nejstaršího po nejmladší, které do 31.12.2023 dovrší tří let věku, s trvalým bydlištěm v Libranticích

2) Děti s bydlištěm mimo obec Librantice podle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší tří let věku nejpozději 31.12.2023

 

Není nutné, aby se dítě účastnilo zápisu, zápis je formální záležitostí s přesně danými pokyny, zápis neovlivní dovednosti či zralost dítěte. S přijatými dětmi se seznámíme v klidu během adaptačních dní, kdy se dětem můžeme věnovat.