Informace o přijímaní dětí do MŠ

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní bude probíhat v měsíci květnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volnou kapacitu. O přesném termínu zápisu je veřejnost informována písemným oznámením na viditelném místě v MŠ, ZŠ a na webových stránkách.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Žádost o přijetí dítěte do předškolního zařízení si rodiče mohou vyzvednout v základní nebo mateřské škole, nebo ho naleznou na našich webových stránkách (Žádost o přijetí do MŠ). Po ukončení zápisu obdrží rodiče do 30 dnů správní rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje statutární ředitel školy. Děti jsou přijímány podle směrnice „Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání“.

Doklady, které je nutné mít s sebou k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Rodný list dítěte

  • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

  • U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od ředitele mateřské školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění.

Kritéria, podle kterých jsou děti přijímány

1) Přijímají se děti podle věku od nejstaršího po nejmladší, které do 31.12.2019 dovrší tří let, s trvalým bydlištěm v Libranticích

2) Děti podle věku od nejstaršího po nejmladší 

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ

Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvené absence minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ.

Následující zápis bude probíhat 4.5.2020 od 17:00 do 18:30

Den Otevřených dveří pro zájemce proběhne 24.4.2020 od 10:00 do 11:00

Počet volných míst:  pro rok 2020/2021 počítáme zatím s devíti místy (! informace se může změnit! )