Informace o přijímaní dětí do MŠ

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní bude probíhat v měsíci květnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volnou kapacitu. O přesném termínu zápisu je veřejnost informována písemným oznámením na viditelném místě v MŠ a na webových stránkách.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Žádost o přijetí dítěte do předškolního zařízení si rodiče mohou vyzvednout v základní nebo mateřské škole, nebo ho naleznou na našich webových stránkách (Žádost o přijetí do MŠ). Po ukončení zápisu obdrží rodiče do 30 dnů správní rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje statutární ředitel školy. Děti jsou přijímány podle směrnice „Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání“.

Doporučujeme přečíst sekci "pro rodiče"

ZÁPIS 2021

Zápis do MŠ Libratice se uskuteční ve dnech 2. - 16.května 2021.

Je možné využít osobního podání žádosti a to v pondělí a úterý 3. a 4.5.2021 a 10. a 11.5.vždy od 16:30 do 18:00. 

V tomto případě ihned dostanete registrační číslo pod kterým budou uveřejněny výsledky přijímacího řízení, zároveň bude překontrolována správnost příloh a žádosti.

Je nutné dodržet veškerá aktuálně platná hygienická opatření (rozestupy, respirátory,..)

Samozřejmě v případě příznaků nemoci či nachlazení v domácnosti nebo pokud preferujete neosobní formu, jsou tu následující možnosti:

1) Vhozením materiálů do schránky mateřské školy

2) Prostřednictvím datové schránky

3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail nebo scan bez elektronického podpisu)

4) Poštou na adresu mateřské školy

V případě využití těchto možností Vám bude registrační číslo odesláno doporučeným dopisem.

Doklady, které budou součástí žádosti o přijetí:

Potvrzení o očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Kopii rodného listu dítěte

Pokud přijdete k zápisu osobně, stačí mít s sebou rodný list k nahlédnutí pro kontrolu údajů

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí naleznete ke stažení k sekci Dokumenty.

 

 

Kritéria, podle kterých jsou děti přijímány

1) Přijímají se děti podle věku od nejstaršího po nejmladší, které do 31.12.2021 dovrší tří let, s trvalým bydlištěm v Libranticích

2) Děti podle věku od nejstaršího po nejmladší 

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ

Co bude dál?

Dne 16.5.2021 v 16:30 končí zápis do MŠ Librantice a bude následovat vyhodnocení výsledků. Výsledky jsou vždy uvedeny pod registračními čísly a to na internetových stránkách školy a dveřích MŠ.

Proti výsledkům řízení je možné se odvolat do třiceti dní. Řízení však postupuje přesně podle předem daných kritérií. V případě odmítnutí místa přijatým uchazečem bude kontaktován uchazeč, který je další v pořadí.

V případě přijetí nebude výsledek doručen poštou, v případě nepřijetí výsledek zasíláme poštou nebo je možné si ho opět vyzvednout osobně v MŠ.

Bohužel nám situace neumožňuje pro rodiče uskutečnit den otevřených dveří. Pro přijaté děti budu vydány termíny adaptačních dní.

Veškeré dokumenty mějte čitelně a řádně vyplněny (datumy, podpisy). Stejně tak kopie všech dokumentů musí být jasně čitelné.

ŽÁDÁME O DODÁNÍ VŠECH POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

 

Počet volných míst:  pro rok 2021/2022 počítáme zatím s pěti volnými místy (! informace se může změnit! )