Informace o přijímaní dětí do MŠ

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní bude probíhat v měsíci květnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volnou kapacitu. O přesném termínu zápisu je veřejnost informována písemným oznámením na viditelném místě v MŠ a na webových stránkách.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Žádost o přijetí dítěte do předškolního zařízení si rodiče mohou vyzvednout v základní nebo mateřské škole, nebo ho naleznou na našich webových stránkách (Žádost o přijetí do MŠ). Po ukončení zápisu obdrží rodiče do 30 dnů správní rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje statutární ředitel školy. Děti jsou přijímány podle směrnice „Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání“.

Doporučujeme přečíst sekci "pro rodiče"

ZÁPIS 2020

1.5.2020 - 10.5.2020

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je, vzhledem k současným opatřením, možné provést několika způsoby

1) Osobně v MŠ 4. 6. a 7. května od 9:00 - 12:00 (proběhne kontrola všech dodaných dokumentů a obrate dostanete ihned registrační číslo)

2) Osobně vhozením do schránky mateřské školy

3) Prostřednictvím datové schránky

4) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail nebo scan bez elektronického podpisu)

5) Poštou na adresu mateřské školy

 

Doklady, které budou součástí žádosti o přijetí:

- Čestné prohlášení o očkování spolu s kopií očkovacího průkazu. Z průkazu musí být jasné, koho se týká (jméno, datum narození) s razítkem

- kopie rodného listu dítěte (bude po řízení skartována)

Pokud přijdete k zápisu osobně,stačí mít s sebou rodný list k nahlédnutí

- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení, stejně jako Žádost o přijetí naleznete ke stažení k sekci Dokumenty.

Kritéria, podle kterých jsou děti přijímány

1) Přijímají se děti podle věku od nejstaršího po nejmladší, které do 31.12.2020 dovrší tří let, s trvalým bydlištěm v Libranticích

2) Děti podle věku od nejstaršího po nejmladší 

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ

Jak dlouho trvá zápis?

Od 1.5 do 10.5.2020 e-mailem, poštou, osobním vložením do schránky MŠ nebo datovou schránkou, bližší info výše; osobně pak 4., 6. a 7.května od 9:00 - 12:00.

Co bude dál?

V neděli 10.května uzavřeme přijímání žádostí. Ten, kdo se dostaví osobně, dostane registrační číslo obratem proti podání žádosti. Po zpracování Vaší žádosti, kterou podáte jinou než osobní formou obdržíte poštou registrační číslo, tím je potvrzeno, že je Vaše žádost přijata a zpracována. Dne 11.května budou přidělena poslední registrační čísla (pokud byla žádost podána v nepracovních dnech) a budou se čísla odesílat poštou. Pokud by se stalo, že by Vám registrační číslo nepřišlo(doporučený dopis bývá zpravidla doručen ve 2-3pracovních dnech), musíte se obrátit na vedení MŠ. Nejpozději do 30 dnů budete seznámeni s výsledky řízení. Výsledky jsou vždy uvedeny pod registračními čísly a to na internetových stránkách školy a dveřích MŠ.

Řízení postupuje přesně podle předem daných kritérií.

Veškeré dokumenty mějte čitelně a řádně vyplněny (datumy, podpisy). Stejně tak kopie všech dokementů musí být jasně čitelné.

ŽÁDÁME O DODÁNÍ VŠECH POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- Žádost o přijetí

- Čestné prohlášení, že je dítě očkováno spolu s kopií očkovacího průkazu

- Kopii rodného listu

 

Počet volných míst:  pro rok 2020/2021 počítáme zatím s devíti místy (! informace se může změnit! )